...ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็บบล็อก "เรือลำน้อย"ด้วยความจริงใจ ครับพี่น้อง...

ก่อนลงเรือ

ยินดีต้อนรับทุกท่าน ท่านกำลังจะก้าวล้ำสู่สายธารแห่งการเรียนรู้โดยมี"เรือลำน้อย"เป็นเพื่อนร่วมทาง....

จะไม่ลืมคำสอนสั่งใดใด..
จะไม่ท้อแม้กายใจอ่อนล้า..
จะมุ่งมั่นด้วยแรง แห่งศรัทธา..
จะรักษ์และสัญญาดั่งว่า....อุดมการณ์
แล้วพบกับในเรือนะครับ
บุญเลิศ สรรเสริญ

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ตามรอยพ่อ

. . . ขอสรุปหน้าที่ของผู้ที่เป็นนิสิตนักศึกษาว่า การเป็นนักศึกษาไม่ใช่อาชีพ เป็นเวลาที่จะฝึกทางวิชาการและก็ทางจิตใจ เพื่อที่จะมีพลังแข็งแรงที่จะรับใช้ชาติ เป็นพลเมืองดี แล้วก็เป็นความหวัง และก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดว่า เมื่อได้ฝึกในทางจิตใจเป็นคนเข้มแข็งซื่อตรงและเป็นคนที่มีความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์แล้ว จะต้องรักษาอุดมคตินี้หรือพลังนี้หรือปณิธาณนี้ไว้ตลอดชีวิต . . .
พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๔

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการสอนรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

รหัสวิชา 2100 - 1003 จำนวน 4 ชั่วโมง จำนวน 3 หน่วยกิต
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ระบบความปลอดภัยในโรงงาน
2. เพื่อให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น
3. เพื่อให้สามารถประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมาะสม
4. เพื่อให้กิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ มีลำดับขั้นตอนในการทำงานอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การ
รักษาความปลอดภัย
2. ประกอบวงจรและตรวจสอบวงจรไฟฟ้า
3. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
4. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากฎของโอห์มพลังงานไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุม มอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ไฟฟ้า และการต่อสายลงดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R - L - C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคปเครื่องกำเนิดสัญญาณการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นพิมพ์ประกอบ ชุดคิดเกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดคงที่หรือปรับค่าได้สวิตช์ทำงานด้วยแสง

ทดลองออกอากาศ

เที่ยวป่า 13 ตุลา

เที่ยวป่า 13 ตุลา
พม่าน่ะหรือไม่มาหรอกแถวเนี่ย มันไปอยู่ในเมืองโน่น...พวกนายจ้างน่ะเห็นแก่ได้...คำบอกเล่าจากพี่ ตชด.

ติดต่อเจ้าของเรือ